Skapande skola

Föreställningen passar utmärkt som Skapande skola-projekt. Mer info kommer.

Om miljö i läroplanen

Ladda ner hela läroplanen från pedagogstockholm.se.Följande står att läsa i läroplanens om miljö och hållbar utveckling.

ETT MILJÖÄVENTYRSkogens_hjarta.html

Skapande skola

Skapande skola

1. Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag

Fyra perspektiv varav miljöperspektivet är ett (historiskt, internationellt, etiskt är de andra perspektiven)


Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Mål

Skolans mål är att varje elev

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


2.2 Kunskaper

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,


2.8 Rektorns ansvar

• i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,

Kursplanerna

I följande kursplaner står det att miljö och hållbar utveckling ska ingå i undervisningen. Kilcka på länkarna för mer information.Hem- och konsumentkunskap

Biologi

Fysik

Kemi

Geografi

Historia

Religionskunskap

Samhällskunskap

Teknik